Wie we zijn

Identiteit

Edu-Ley is een personele unie, bestaande uit zes openbare en katholieke scholen, ieder met een eigen historie en karakter, maar verbonden door de ambitie om het onderwijs in Goirle toekomstbestendig te maken en op een hoger niveau te tillen. Onze identiteit is opgebouwd uit de waarden die we delen en komt tot uitdrukking in het gedrag dat we laten zien. Wat onze scholen met elkaar verbindt, is de gemeenschappelijke opdracht om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot autonome mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

Kernwaarden

Onderstaande waarden zijn richtsnoer voor ons gedrag en handelen. Met ruimte voor ieders eigenheid laten we met deze waarden zien wat wij als Edu-Ley belangrijk vinden. De vier waarden versterken elkaar, dat wil zeggen dat ze alleen in samenhang kenmerkend zijn voor het karakter van Edu-Ley. Ze staan niet op zichzelf, maar krijgen juist kleur door hun onderlinge relaties en wisselwerking.

Autonomie

Hover Box Element

We respecteren de eigenheid van kinderen en professionals. We zijn onafhankelijk en kritisch en maken verantwoorde keuzes voor onszelf en onze omgeving vanuit eigenaarschap en regelruimte. We zetten eigen creativiteit en talent in, werken aan onderscheidend vermogen van onze scholen en vieren verscheidenheid. We nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat nodig is om samen verder te komen en hebben oog voor elkaars grenzen.

Verbinding

Hover Box Element

We zoeken elkaar op en weten elkaar te vinden. We werken samen met partners in de nabije wereld of daarbuiten. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en realiseren gezamenlijke doelen. We zijn interactief in onze communicatie met het oog op wederzijdse groei. We zijn zichtbaar en inspirerend. We realiseren synergie en meerwaarde voor alle betrokkenen en we zijn een merk.

Lerende houding

Hover Box Element

We zijn een lerende organisatie in ontwikkeling. We tonen kwaliteit tot in de kleinste details. We zijn open, transparant en betrouwbaar. We overtreffen verwachtingen en ontwikkelen onszelf. We spreken elkaar aan op gedeelde waarden en staan voor continue verbetering. De lerende houding zien we als belangrijke voorwaarde om onze ambities te realiseren.

Ambitie

Hover Box Element

We zijn innovatief en laten zien dat we het verschil willen maken. We zijn vooruitstrevend en duurzaam. We hebben dromen en passie. We hebben lef en zijn ondernemend. We laten ieders kracht tot uitdrukking komen. We zijn verdiepend en ontdekkend. We tonen daadkracht en we zien kansen voor persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling.

Onze missie

Edu-Ley scholen zorgen voor eigentijds en maatschappelijk betrokken onderwijs en geven ruimte aan het ontdekken en versterken van eigen wijsheid van leerlingen, zodat zij zichzelf optimaal ontplooien en met elkaar verantwoordelijkheid nemen om duurzame en respectvolle keuzes te maken.

Kernkwaliteiten

1. We hebben aandacht voor de totale ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind.

2. Onze scholen bieden ieder kind de ruimte om op eigen wijze tot ontplooiing te komen en leggen zo de basis voor een gelukkige en betekenisvolle bijdrage in de samenleving en een leven lang leren.

3. We zijn sterk in ondersteuning van leerlingen en hebben oog voor het welzijn van medewerkers en ouders.

4. We zijn een lerende organisatie en bieden op onze scholen een veilige leer- en werkomgeving.

Organisatie

De Edu-Ley scholenorganisatie voor primair onderwijs biedt per 1 september 2016 onderwijs aan zo’n 1900 leerlingen en werkgelegenheid voor 180 medewerkers. Edu-Ley bestaat uit 2 openbare en 4 katholieke scholen, ieder met een eigen identiteit en onderwijsconcept. De zes schoolleiders leggen in het directeurenberaad verantwoording af aan het College van Bestuur. De GMR* heeft een adviserende rol en de RVT ziet erop toe dat Edu-Ley op de juiste wijze verantwoordelijkheid neemt voor haar kerntaken en verantwoording aflegt aan de samenleving.

Edu-Ley maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Plein 013 en werkt nauw samen met partner-besturen binnen T-Primair. Daarnaast onderhoudt Edu-Ley nauwe banden met het voortgezet onderwijs en maatschappelijke en culturele instellingen, de gemeente Goirle, kinderopvangorganisaties, Brede Scholen Goirle en het Regionaal Transfercentrum.

Onze scholen

Open Hof
Frankische Driehoek 1
5052 BL Goirle
013-534232

Den Bongerd
Frankische Driehoek 2a
5052 BL Goirle
013-5345714

Kameleon
Tamboerstraat 4
5051JP, Goirle
013-5342263

De Bron
Waterput 54
5053 EJ Goirle
013-5346818

’t Schrijverke
Guido Gezellelaan 137
5051 ML Goirle
013-5344455

De Regenboog
Grobbendonckpark 43
5051 KR Goirle
013-5342657

Onze visie: Thuis in de wereld

Om de wereld te verkennen, heb je een brede blik nodig. Wij geloven erin dat we samen meer kunnen bereiken en dat wereldburgerschap waarde toevoegt aan de samenleving. We halen inspiratie uit het besef dat we ertoe doen, dat we mogen bijdragen aan wat de wereld nodig heeft. Vanuit zelfverantwoordelijkheid zoeken we de verbinding met elkaar en met een lerende houding verwezenlijken we onze ambities. Samen maken we de muziek en componeren we een symfonie van goed onderwijs.

Thuis in de wereld. Dat is de visie die ten grondslag ligt aan ons koersplan. Met dit motto zeggen we als Edu-Ley dat we het belangrijk vinden dat kinderen zich thuis voelen in zichzelf, dat ze openstaan voor hun omgeving en voldoende wereldwijs zijn om een rol te spelen in de veranderende wereld. Het gaat er dus om dat we als onderwijsprofessionals oog hebben voor persoonlijke behoeften en mogelijkheden van kinderen en dat we elkaar uitnodigen om te leren, ontdekken en samen te werken. Binnen de Edu-Ley scholen staan we daarom voor hoog rendement in de breedste zin van het woord. We willen in ons onderwijs focussen op het geheel van interacties, ervaringen en belevingen van kinderen en volwassenen.

Wat we willen

Onze Edu-Ley koers is geen keurslijf, maar een ontdekkingstocht, een inspirerende leidraad, die richting en houvast geeft en die eigenaarschap en ambities op alle niveaus ondersteunt. Maatschappelijk betrokken onderwijs geven we inhoud door een inspirerende sfeer, door aandacht voor 21-eeuwse vaardigheden en door te bouwen en te vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving. Vanuit de waarden die we belangrijk vinden, stimuleren we wederzijdse verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen van leerlingen en professionals. We werken vanuit leerbehoeften van kinderen aan toekomstbestendig onderwijs in co-creatie met ouders en partners in de omgeving.

Onze kernambities

Wat gaan we zien op onze scholen?

1. We koesteren eigen kracht en zijn zelf-verantwoordelijk

Hover Box Element

 • We realiseren hoge opbrengsten in de volle breedte (kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling)
 • We stimuleren leerlingen tot creatief, pro-actief en zelfverantwoordelijk leren
 • We leren onze leerlingen omgaan met onverwachte antwoorden, nieuwe omstandigheden en gebeurtenissen.

2. We versterken verbindingen met elkaar en de wereld

Hover Box Element

 • We begeleiden leerlingen tot verantwoordelijke en duurzame burgers
 • We maken actieve verbindingen met de omgeving (dichtbij of ver weg)
 • We werken vanuit de driehoek ‘ouders-school-omgeving’ met de leerling in het middelpunt.

3. We hebben een lerende houding

Hover Box Element

 • We zijn zelf verantwoordelijk voor onze ontwikkeling
 • We tonen en onderhouden ons vakmanschap
 • We benutten en delen elkaars expertise

4. We zijn ambitieus

Hover Box Element

 • We ontwerpen toekomstgericht onderwijs
 • We ondersteunen passende brede ontwikkeling voor leerlingen en medewerkers
 • We ondersteunen kinderen om hun creatieve kwaliteiten te benutten en om in alle opzichten te groeien.

Wat vinden we kwaliteit?

Kwaliteit is waarmaken wat je belooft
Kwaliteit gaat over de goede dingen doen, de goede dingen goed doen, monitoren en bijstellen als het nodig is. Zorg voor kwaliteit is een gemeenschappelijke verantwoorde-lijkheid. Kwaliteit maak je samen. Het vraagt inzicht in de eigen uitgangssituatie, formule-ren van duidelijke doelen, systematisch evalueren van de opbrengsten van het onderwijs en het leren, gericht werken aan verbeteringen, verantwoording afleggen aan belang-hebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit en checken of alles voldoet aan wettelijke kaders.

Onze ontwikkelingscyclus

De scholen werken de ambities van het gezamenlijke koersplan uit in hun schoolplannen. Daarbij hebben ze de verantwoordelijkheid om uitdrukking te geven aan de collectieve afspraken en de ruimte om daar een eigen invulling aan te geven. Daarnaast hanteren we voor enkele cruciale thema’s ook bovenschoolse plannen van aanpak.

Inmiddels is ook het koersplan voor de periode 2019-2023 gereed. Bekijk onze aangescherpte ambities voor de domeinen Onderwijs, Personeel, Organisatie en Omgeving.

Kwaliteit in beeld

Kwaliteit is resultaten laten zien
Kwaliteitszorg is ook het doorvertalen van de Edu-Ley ambities naar de doelen op schoolniveau. Daartoe moeten de managementrapportages ook meetbaar, transparant, verbindend en doelgericht zijn. En als sommige opbrengsten wat minder gemakkelijk meetbaar zijn, dan kun je ook andere vormen van monitoring inzetten. In alle gevallen is de bestuurder ook sparringpartner en critical friend van de directies. Het vraagt elkaar opzoeken en het gesprek aangaan om tot autonome beslissingen te komen.

Kwaliteit is tevredenheid borgen
De Inspectie richt zich bij de beoordeling van kwaliteit op de meetbare zaken met behulp van het Toezichtskader. Daarnaast kijkt de inspectie naar de schoolvisie, plannen van aanpak, projecten en de manier waarop de zorg voor leerlingen is geregeld. Tot slot telt ook serieus mee of ouders en leerlingen tevreden zijn over de school. Het nieuwe toezichtkader laat meer ruimte voor dialoog.

Leerkrachten

Leerkrachten ervaren kwaliteit als ze serieus kijken naar behoeften van leerlingen en op hun beurt serieus worden genomen door de leiding en de bestuurder. Kwaliteit wordt ook ervaren als er sprake is van een vertrouwensband met leerlingen, als leerkrachten leerlingen op maat kunnen bedienen, als ze groei en ontwikkeling zien, als ze een groep naar tevredenheid afleveren naar de volgende fase, als er sprake is van effectieve communicatie, als ze in staat zijn om leerstof duidelijk uit te leggen en instructie te verzorgen, als ze zich eigenaar voelen van het handelingsgericht werken en als ze zich onderdeel van een team voelen.

Ouders

Ouders ervaren kwaliteit als de school veiligheid biedt (fysieke, mentale en sociale veiligheid), als de leerkrachten het kind tot maximale prestaties aanzetten, als de onderlinge relaties voldoening geven, als er sprake is van benaderbaarheid van de directeur en de leerkrachten, als ze zich gehoord voelen, als er transparant wordt gecommuniceerd over prestaties, als de school hoge cijfers laat zien, als de school een positieve reputatie heeft in de wijk, als de schoolomvang passend is, als het rooster als plezierig wordt ervaren en als ouders als partner worden beschouwd.

Leerlingen

Leerlingen ervaren kwaliteit als er een duidelijke structuur is, als ze zich gezien en gehoord voelen, als zaken duidelijk worden uitgelegd, als ze iets kunnen leren, als ze het gevoel hebben vooruit te komen, als de leerkracht overwicht heeft op de groep, als ze genoeg vrienden hebben, als ze hun emoties mogen delen, als een leerkracht kwetsbaar durft te zijn, als het onderwijs gaat over brede ontwikkeling, als er vertrouwen is in de school en de leerkracht, als er ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid, als er gelachen mag worden, als leerkracht kunnen boeien en een aansprekend verhaal kunnen vertellen, als de school eigentijds en schoon is en moderne voorzieningen heeft .

Edu-Ley in cijfers

Resultaten IEP / CITO

Resultaten tevredenheidsonderzoek leerlingen

Resultaten tevredenheidsonderzoek ouders

Resultaten tevredenheidsonderzoek medewerkers